© pxDesign.se SiteLock

Senaste dokument

Rapport från årsmötet 2022
257 Ladda ner
324.82 KB
Styrelseprotokoll 2022-04-05
71 Ladda ner
687.34 KB
Årsprogram 2022
511 Ladda ner
3.73 MB
Styrelseprotokoll 2021 12 07
222 Ladda ner
697.63 KB
Styrelseprotokoll 2022 01 11
227 Ladda ner
692.12 KB

Kontakt

Postadress
Värmbols Bruk
Dalvägen 13 B
641 53 KATRINEHOLM

 

Telefonnummer
0150-527 18

070 0859375

 

E-postadress
ostra.vingaker@telia.com

 

 

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman I Östra Vingåkers Hembygdsförening

Rapport om årsbokslut

Vi har reviderat årsbokslutet för Östra Vingåkers Hembygdsförening för

räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31.

 Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att

bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den

interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett

årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision.

Förtroendevalda revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för

förtroendevalda revisorer i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om

belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder

som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga

felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna

kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för

att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra

ett uttalande om effektiviteten l föreningens interna kontroll. En revision

innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-

principer som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

 

Utlåtande

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats I enlighet

med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även reviderat styrelsens

förvaltning för Östra Vingåkers Hembygdsförening för räkenskapsåret

2022-01-01-2022-12-31.

 

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

 

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på

grundval av var revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i

Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision

av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i

föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är

ersättningsskyldig mot föreningen eller om det finns skäl för entledigande.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga

som grund för vårt uttalande.

 

Utlåtande

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar.

 

Katrineholm den 25 januari 2023

Per Granat                                                            Bengt Fridell

Solen strålade också på Bodaholmsledens dag, då de drygt 110 besökarna kunde roa sig med en kort tipspromenad på leden och/eller prova på kolbullar. För underhållningen stod den skönsjungande duon Carina Johansson och Göran Bjarnegård, som huvudsakligen framförde ett antal melodier ur vår svenska visskatt utöver en uppspexad version av O Sole Mio (It ́s now or never). Som vanligt många lotterivinster och denna gång även tre priser till deltagarna i tipspromenaden.
Text:: Marianne Mokvist
Även den tredje medlemskvällen präglades av sommar och god stämning. Loppans femmannaband från Finspång körde igång i så högt tempo att deras förstärkare började ryka. Deras varierande repertoar uppskattades av de ca 130 besökarna.
Text:: Marianne Mokvist

Den inbokade artisten till vår andra medlemskväll för i år blev hastigt sjuk och vi hade då turen att stället kunna engagera bondkomikern Kaj Lärka, som underhöll med både vitsar och musik. Han lyckades också få upp en präst ur publiken, som med den äran sjöng duett med Lärka. Ca 130 medlemmar hade tagit sig ut till Boda kvarn i det härliga sommarvädret.

Text:: Marianne Mokvist

Torsdagen den 1 juli 2021

Vilket drag vi hade vid Boda kvarn i torsdags. Äntligen efter två år fick vi åter äran att lyssna till de fem musikerna i Chuck Berry Mania, som verkligen inte höll igen på takten utan öste på med gamla godingar från 50- och 60-talet. Många i publiken hade säkert velat ta några danssteg att döma av alla fötter som stampade taktfast till Come on let´s twist again, Blueberry Hill, Jambalaya, Bye bye Johnny och många fler älskade gamla låtar. Mellan musikinslagen gaggades det en del på scenen och man berättade också med stolthet att bandet firar 40-årsjubileum i år. Vår programfixare Harald Abramson, som tyvärr tänker lämna sin plats i styrelsen efter nästa årsmöte, kunde berätta att också han har ett minne från 40 år tillbaka. Harald, med 36 år i den svenska flottan bakom sig, deltog i den inledande bevakningen av den sovjetiska u-båten U 137, som gick på grund i Blekinge skärgård i oktober 1981, samt identifiering av den sovjetiska jagarstyrka som låg till ankars utanför den territoriala havsgränsen. En perfekt kväll vid Boda kvarn i vackert väder med närmare 170 besökare, en kväll som vi hoppas får följas av fler denna sommar.

206588274 548110626364510 2711144741039723793 n

Molntäcket var brokigt och termometern visade på 10 grader när årets gökotta inleddes. Under virologen Ingemar Ernbergs ledning gick rutten för första gången på alla år runt Claestorps slott med greve Jan Lewenhaupts goda minne.

Ottan började på gamla stallbacken ner genom slottsallén, förbi gamla panncentralen med utblick mot Claestorps viltvatten, in i slottskogen, upp förbi trädgårdsmästarvillan och tillbaka genom allén, ca 1,5 km totalt. Bofinkar och en steglits hördes i allén. En rördrom gav ifrån sig en ”boooom” på långt håll. I trädgårdarna kring slottet hördes svartvit flugsnappare. Det klarnade successivt till en solig morgon. Men ändå ville det sig inte riktigt. Fåglarna och naturen förhöll sig försiktigt avvaktande. Ingen majkör av fågelsång i skogsbrynet.

På viltvattnet sågs grågäss, sothöna, knipa och ett snatterandspar. Ett exempel på en riktig raritet som på ett decennium blivit vanlig i vår byggd. Även om den ser ut som en grå gräsand så har den något stilrent i sig, alltid vacker att titta på. En drillsnäppa cirkulerade över vattenytan. Några svalor passerade, både hus- och laduvarianten.

På väg in slottsparksskogen höll en nyanländ svarthätta konsert och på andra sidan vägen jollrade en trädgårdssångare, vilket tydligt illustrerade skillnad i sångstrof mellan de två släktingarna. Vi kom fram till ”sagohuset” eller ”författarstugan” byggd högst upp på ett spetsigt klippblock. Vilken av grevinnorna var det nu som hade låtit bygga den åt sig?

Nu kunde den medhavda matsäcken och kaffet avnjutas med utsikt mot slottets pampiga parksida. Några kunde sitta bekvämt i paviljongen andra i solen. Gulsparven började försiktigt men kunde till slut räkna till sju, och en järnsparv drog två strofer i skogsbrynet. De sjöng alla en i taget, var för sig, eller visade upp sig en och en. Äntligen en fågel som vi kunde få in i kikaren, en törnskata stoltserade i busktopparna i trädgården och några av oss fick se buskskvättan visa upp sig alldeles bredvid. Som i en fågelbok.

På fälten mot väster spatserade en trana och ovan den drillade en lärka. Åter framme vid slottsmuren hördes det hesa väsandet av en stare, en mycket vanlig fågel i Östra Vingåker som blivit en raritet.

Åter på stallbacken syntes äntligen en sädesärla på lagårdstaket. Precis vid avslutningen hördes både törnsångare och en rödstjärt bortifrån Knutsdalshållet. Många vittnade om att göken hade anlänt men den hördes inte denna morgon. Även om flera av de nyligen anlända arterna kunde räknas in så var fåglarna avvaktande, som om de inte riktigt kunde lita på ett oberäkneligt väder. Utan tvekan har fågelvåren blivit rejält försenad denna kyliga vår och insektsproduktionen är nog fortfarande inte så stor, vilket begränsar tillgången på mat för många av det arter som anländer i april-maj. Totalt sågs 28 olika arter, vilket inte är mycket för denna årstid, men i alla fall en för varje deltagare.

Fika paus

Gökotta vid Claestorp 2021

Kaffeotta o Paviljongen

Kaffestind vid Gökotta 2021

På stallbacken

Foto:: Ingemar Ernberg
Text:: Ingemar Ernberg